Close to 20 CUHK teachers, students and alumni went to Dangzheng Village, Gansu Province in April to build the 'CUHK Golden Jubilee Wu Zhi Qiao'
Share: